cover page.jpg

รูปแบบการประกวด

 1. การแข่งขันจะคัดเลือกสาวงามจากทั่วประเทศและคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละจังหวัด ให้ได้ผู้         เข้าประกวดทั้งหมด 77 คน เพื่อเดินแบบนำเสนอสมุนไพรประจำจังหวัดของตน  

 2. คัดผู้เข้าประกวดให้เหลือ 30 คน เข้ามาเก็บตัวและทำกิจกรรม โดยจะแยกเก็บคะแนนที่มา           จากรอบต่างๆ การเดินแบบชุดออกกำลังกาย (Sportwear) และการเดินแบบชุดที่สื่อถึง                 สมุนไพร (Herb Costume) และชุดราตรี (Evening Gown)

 3. ทำการเก็บคะแนนผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนในรอบ Preliminary สูงสุด 10 อันดับ เพื่อเข้า           รอบตอบคำถามเกี่ยวกับสมุนไพร (Herb) เพื่อเข้ารอบ Finalist  5 คนสุดท้าย

 4. รอบ Finalist 5 คนสุดท้าย จะต้องตอบคำถามจากกรรมการแต่ละคน โดยคำถามจะแตกต่าง         กันออกไปในแต่ละคนก่อนที่กรรมการแต่ละคนจะรวบรวมคะแนนและพิจารณาผู้เข้าประกวด         ตามความเหมาะสมในตำแหน่งต่างๆจะมีการรวมผลจากการตัดสินใจรอบสุดท้าย

 5. Final Look และรวมผลการตัดสินออกมาว่าใครจะได้ตำแหน่งใด

 

เงื่อนไขของผู้เข้าประกวด

1.  มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว

2.  เพศหญิงโดยกำเนิด

3.  ไม่จำกัดส่วนสูง

4.  อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป

5.  มีบุคลิก กิริยาท่าทาง ไหวพริบ เฉลียวฉลาด ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

6.  เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทาง

     ศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศและไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและ

     ในระหว่างการประกวด มิสเฮอร์บัล ไทยแลนด์ 2023 (กรณีได้รับตำแหน่ง )

7.  ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติ

      ความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่งวีดีโอ หรือการโชว์เรือน

      ร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด

      มิสเฮอร์บัล ไทยแลนด์ 2023

8.   กำลังหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

9.   มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือเห็นได้ชัดและมีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย หรือภาษา

      ต่างๆได้ดี

11. มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดี

      ในสังคม

12. มีความสนใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทย

13. สามารถแต่งหน้า ทำผมเองได้

251.png
qrcode_14908614_ (1).png